Pravidlá obchodu

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NATURALSPHARM

PRED UZAVRENÍM ZMLUVY SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE OBCHODNÉ PODMIENKY. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK ALEBO POCHYBNOSTÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA E-MAILOVEJ ADRESE [email protected]

E-shop NaturalsPharm

OBCHODNÉ PODMIENKY


Internetový obchod NATURALSPharm, pôsobiaci na adrese www.naturalspharm.com, prevádzkuje spoločnosť PLT GROUP SP Z O.O. so sídlom v Warszawa, Poľská Republika.

KRS: 0000628808
NIP: 5252670145
Regon: 365009308

Adresné údaje:
PLT GROUP SP Z O.O.
ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2,
02-004 Warszawa
e-mail: [email protected]
telefón: 44 3300272330

 

§1. Všeobecné ustanovenia

 1. NaturalsPharm predáva tovar cez internet s použitím domény www.naturalspharm.com

 2. Objednávky v predajni môžu vykonávať len osoby staršie ako 18 rokov alebo so súhlasom zákonného zástupcu.

 3. Všetky produkty ponúkané v obchode sú úplne nové a majú záruku výrobcu platnú na Slovensku.

 4. Všetky ceny sú ceny brutto vrátane DPH.

 5. Cena uvedená pri každom produkte je záväzná od momentu odoslania objednávky na realizáciu. Cena zaväzuje zákazníka aj predávajúceho, PLT GROUP SP Z O.O.

 6. Spoločnosť PLT GROUP SP Z O.O. si vyhradzuje právo na: zmenu cien ponúkaného tovaru okrem situácie uvedenej v bode 5, uvádzanie nového tovaru do ponuky, vykonávanie a zrušenie propagačných a výpredajových akcií na internetových stránkach obchodu alebo ich zmeny.

 7. Ku každej objednávke je vystavený doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra s DPH).

 8. Kúpna zmluva sa uzatvára v súlade so slovenským právom a v slovenskom jazyku medzi kupujúcim a predávajúcim PLT GROUP SP Z O.O. Konsolidácia, zabezpečenie a zverejnenie podstatných ustanovení uzatvorenej zmluvy prebieha vytlačením a odovzdaním faktúry DPH alebo špecifikácie objednávky kupujúcemu.


§2. Zadávanie objednávok a platby

 1. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prejdite na stránku www.naturalspharm.com, vyberte si tovar a na základe správ zobrazovaných kupujúcemu a informácií dostupných na stránke urobte ďalšie technické kroky.

 2. Objednávky je možné zadávať prostredníctvom:

 3. "nákupného košíka" na stránke obchodu - 24h;

 4. e-mailom (prednostne v prípade individuálnych objednávok) - 24h;

 5. odoslaním objednávky na adresu zamowienia [email protected] - 24h;

 6. Obchod potvrdí prijatie objednávky e-mailom do 24 hodín od jej prijatia, pričom si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa zadania objednávky kupujúcim.

 7. Prijatie objednávky obchodom na realizáciu začína po potvrdení údajov kupujúceho a: v prípade objednávok platených na dobierku - po obdržaní informácie o zadaní objednávky, v prípade objednávok platených bankovým prevodom - po prijatí platby na bankový účet.

 8. Zúčtovanie transakcií kreditnou kartou a elektronickým prevodom sa uskutočňuje cez tpay.com. Kupujúci si môže zvoliť nasledovné formy platby za objednaný tovar:
  a) hotovosť pri doručení,
  b) online platba,
  c) bankový prevod,
  d) platobné karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
  e) BLIK.

 9. Subjektom poskytujúcim službu online platieb je mElements S.A. so sídlom vo Varšave, ulica Prosta 18, 00-850 Varšava, KRS 0000590484, REGON 363203696, NIP 5223047892.

 10. V prípade platby platobnou kartou sa termín realizácie objednávky počíta od momentu pozitívnej autorizácie transakcie.

 11. Ak sa po zadaní objednávky ukáže, že objednaný produkt je momentálne nedostupný, bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom. V prípade takejto situácie kupujúci má právo rozhodnúť o jej realizácií (predĺženie čakacej doby alebo zrušenie objednávky).

 12. Kupujúci môže objednávku stornovať alebo v nej vykonávať zmeny len do chvíle expedície.

 13. Okamih e-mailového potvrdenia zadania objednávky je poslednou možnosťou na opravu nesprávne poskytnutých osobných údajov alebo chybne zadanej objednávky kupujúcim.

 14. Ak sú na pokladničnom doklade alebo faktúre DPH uvedené nesprávne údaje, kupujúci vystaví opravný list v súlade s nariadením ministra financií. Úplná zmena údajov kupujúceho nie je možná.

 15. V prípade objednávky nad 50 Euro alebo produktov dovezených na individuálne objednávky obchod má právo podmieniť splnenie objednávky zaplatením zálohy kupujúcim.


§3. Cena a čas dodania

 1. Obchod doručuje kupujúcemu zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom služby Paczkomaty® InPost.

 2. Predajňa neumožňuje osobný odber objednávok.

 3. Zásielky sú doručované na Slovensku a v iných krajinách Európskej únie (príplatok za medzinárodné zásielky).

 4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a uhradiť dlžné sumy za objednaný tovar v súlade so zvolenou formou platby.


§4. Reklamácie a vrátenie tovaru

 1. Poškodený alebo chybný výrobok zašlite spoločnosti PLT GROUP SP Z O.O. s poznámkou „Reklamácia“.

 2. Hodnotu vráteného tovaru vráti obchod po prevzatí zásielky a prijatí reklamácie. Všetky reklamácie sú vybavené do 7 pracovných dní odo dňa ich prijatia. Poškodený výrobok bude nahradený plnohodnotným. Ak výmena nie je možná, obchod vráti kupujúcemu ekvivalent ceny produktu a zásielky alebo ponúkne iný produkt.

 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený tovar do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, napr. na základe vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Spolu s vráteným tovarom je potrebné predložiť prehlásenie o odstúpení od zmluvy po predošlom telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní obchodu s uvedením dodacej adresy. Obchod garantuje vrátenie sumy rovnajúcej sa cene tovaru do 10 pracovných dní bankovým prevodom na účet uvedený kupujúcim spolu so všetkými platbami vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Zároveň obchod informuje v zmysle čl. 23 Zákona o právach spotrebiteľa, že Kupujúci je v takomto prípade povinný znášať náklady na vrátenie tovaru do predajne.

 4. Podnikateľ prevádzkujúci živnostník, ktorý nevyužíva predajňu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len Oprávnený podnikateľ) - fyzická osoba využívajúca predajňu, najmä nakupovanie v rozsahu, ktorý nesúvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z povahy kupovaného výrobku vyplýva, že pre ňu nemá odborný charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti. Privilegovaný podnikateľ pri vypĺňaní objednávkového formulára vyhlasuje, že objednávka nesúvisí s jeho profesijnou činnosťou - bude to ekvivalentné zaškrtnutiu políčka pod objednávkovým formulárom. Privilegovaný podnikateľ má právo odstúpiť od zmluvy za rovnakých podmienok ako spotrebiteľ.

 5. Obchod garantuje vrátenie sumy rovnajúcej sa cene tovaru do 10 pracovných dní rovnakými spôsobmi platby, ktoré kupujúci použil v pôvodnej transakcii, pokiaľ sa kupujúci nerozhodne pre iné riešenie.


§5. Zásady ochrany osobných údajov a ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 sek. 1 a sek. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (Osobné údaje všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), by sme vás chceli informovať, že:

 1. Správcom osobných údajov Kupujúceho je PLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v Radome ul. Franciszka Legackiego 7, 26-600 Radom. Zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII. ekonomické oddelenie národného súdneho registra pod číslom KRS 0000628808, REGON: 365009308, NIP: 5252670145. Kontakt na osobu, ktorá vykonáva dohľad nad spracovaním osobné údaje v organizácii správcu sú možné elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected]

 2. Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, implementovanými Zásadami ochrany osobných údajov, v rozsahu a na účel potrebný na vznik, úpravu obsahu zmluvy, jej zmenu alebo ukončenie. a správne vykonávať elektronicky poskytované služby v rozsahu a na účel, ktorý je potrebný na splnenie oprávnených záujmov (legitímnych účelov) a spracúvanie neporušuje práva a slobody dotknutej osoby, ako aj v rozsahu a na účel, ktorý je v súlade s súhlas vyjadrený Kupujúcim, ak sa prihlásil napríklad k odberu noviniek.

 3. Príjemcami osobných údajov Kupujúceho bude účtovníctvo, logistika (vrátane kuriérskych spoločností) a marketing.

 4. Osobné údaje Kupujúceho nebudú prenášané do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

 5. Osobné údaje Kupujúceho budú uchovávané po dobu trvania zmluvy, a po jej splnení alebo odvolaní súhlasu len v rozsahu domáhania sa prípadných nárokov na súde alebo ak nám vnútroštátne predpisy alebo predpisy EÚ alebo medzinárodné právo ukladajú povinnosť údaje uchovávať. Správca má právo zdieľať osobné údaje Kupujúceho so subjektmi oprávnenými podľa platnej legislatívy (napr. orgány činné v trestnom konaní).

 6. Kupujúci má právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo vzniesť námietku, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania.

 7. Kupujúci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, sú porušené ustanovenia GDPR.

 8. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je podmienkou uzatvorenia zmluvy. Kupujúci je povinný ich poskytnúť a dôsledkom neposkytnutia osobných údajov bude nemožnosť uzavrieť a plniť zmluvu.

 9. Osobné údaje Kupujúceho nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom, a to ani formou profilovania.

 10. Správca zaviedol pseudonymizáciu, šifrovanie údajov a zaviedol kontrolu prístupu, vďaka čomu minimalizuje dopady možného narušenia bezpečnosti údajov. Osobné údaje spracúvajú iba osoby poverené správcom alebo spracovateľom, s ktorými správca úzko spolupracuje.

 11. SKUPINA PLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ využíva tzv. cookies (cookies). Tieto súbory ukladá náš server do počítača Kupujúceho a poskytujú štatistické údaje o jeho činnosti, aby sme našu ponuku prispôsobili jeho individuálnym potrebám a vkusu. Kupujúci môže vo svojom webovom prehliadači kedykoľvek zakázať možnosť prijímania cookies. Viac informácií o súboroch cookie je k dispozícii na adrese http://wszystkoociasteczkach.pl


§6. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky informácie, fotografie produktov a obchodné značky výrobcov sú chránené autorským právom. Je zakázané ich kopírovať a šíriť, používať na komerčné účely alebo prezentácie bez súhlasu vlastníkov.

 2. Všetky spory budú strany riešené zmierom, a ak by takáto dohoda nebola možná, bude spor riešený príslušným spoločným súdom.

 3. Spotrebitelia majú tiež možnosť riešiť spory elektronickými prostriedkami prostredníctvom platformy ODR (online riešenie sporov), dostupnej na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Odoslaním objednávky akceptujete ustanovenia tohto poriadku.

 5. Informácie na stránke www.naturalspharm.com nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

 6. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú predpisy, sa vzťahujú ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb, zákona o právach spotrebiteľov, zákona o ochrane osobných údajov, zákona o autorskom práve a právach s ním súvisiacich, Občianskeho zákonníka a iné. platia kogentné ustanovenia poľského práva.

 7. Starostlivosť o práva Spotrebiteľa je jednou z priorít PLT GROUP SP Z O.O. preto ustanovenia týchto Nariadení nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie práv Spotrebiteľa podľa kogentných ustanovení Zákona a akékoľvek prípadné pochybnosti by mali byť vysvetlené v prospech Spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu ustanovení týchto Nariadení s vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť a mali by sa použiť ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov.

 

VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Adresát [tu by mal podnikateľ uviesť meno podnikateľa, úplnú poštovú adresu a, ak je k dispozícii, faxové číslo a e-mailovú adresu]

- týmto informujem / informujeme (*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúce položky (*) zmluvy na dodávku nasledujúcich položiek (*) zmluvy na vykonanie nasledujúcich položiek (*) / za poskytnutie nasledujúcej služby (*)

- Dátum uzavretia zmluvy (*) / prijatia (*)

- meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)

- Dátum

(*) Nepotrebné

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR (VZOR)

 


 

Mesto .................................. Dátum .....................................

Model alebo opis reklamovaného tovaru .............................................................................................

Číslo daňového dokladu / faktúry ........................................................................................................

Ďaje reklamujúceho :

Meno a priezvisko...............................................................................................................................

Adresa.................................................................................................................................................

Názov používateľa ( login) ........................................................................................................

Kontaktný telefón ...............................................................................................................................

E-mailová adresa................................................................................................................................


 

Reklamačná sťažnosť:

Opis poškodenia / vady.........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


 

Podpis reklamujúceho

....................................

 

Ładowanie...
Pridať
produktu